Erik Miletić – Uvod u REI teoriju, 5. dio

Vjerojatno sva živa bića koja danas postoje na Zemlji imaju barem Instinkt dok se kod živih bića koje imaju oči razvio i Emocio. Racio se vjerojatno počeo razvijati kod primata i usavršio se samo kod čovjeka. Kada su naši preci bili primorani sići sa stabala došli su u novo okruženje gdje su se suočili sa puno bolje prilagođenim bićima.

Nisu bili dovoljno brzi za bijeg, nisu imali otrov ili bodlje da bi se branili, nisu imali zube i brzinu poput drugih predatora da bi lovili, a ni veličinu slona da bi se obranili.

Nedostatak veličine i snage slabijeg pojedinca može zamijeniti veličina grupe, a za to su potrebne vještine organizacije, planiranje i predviđanja, a upravo to su ključne karakteristike Racija.

Visoko razvijeni Racio je razum koji danas izdvaja čovjeka od ostalih živih bića kao što Emocio odvaja životinje od biljaka. Racio ne čini samo nadgradnju već novu dimenziju u percepciji i razmišljanju gdje se kombiniraju sposobnosti Emocija i Instinkta.

Zbog lakše predodžbe možemo, usporedbe radi, reći da bića koja imaju samo Instinkt vide svijet oko sebe „jednodimenzionalno“, bića koja imaju Instinkt i Emocio „dvodimenzionalno“, a čovjeku Racio omogućava treću dimenziju i vrijeme.

Svaki razum je inteligentan, ima svoj način razmišljanja, prednosti i mane, svoje želje i motive te sposobnost odlučivanja, ali samo udruženi daju maksimum koji čovjek može dostići.

Racijevo razmišljanje čine sve naše misli, rečenice sastavljene od brojki i slova. Racio je naš jedini svjesni razum i prevodi Emocijeve slike te osjećaje Instinkta. Dio razmišljanja, sjećanja te želja i motiva Emocija i Instinkta koji ostaju Raciju nedostupni nazivamo podsvijest. Pošto svjesno razmišljamo samo Racijom sa njim se i poistovjećujemo iako je naše razmišljanje rezultanta razmišljanja sva tri razuma u skladu sa njihovom hijerarhijom.

Racio je zadužen za svjesni govor, ali ne i za pjevanje koje je područje Emocija. Pošto Emocio upravlja motorikom i ima sposobnost imitiranja može govor samo imitirati, a razumjeti isključivo kada ga može prevesti u svoje slike. Da Emocio razmišlja kroz slike, a Instinkt kroz osjećaje koji se temelje na strahu je samo najbolja Racijeva usporedba pošto nemamo neposredan dostup do njihovog načina razmišljanja.

Njihov način razmišljanja možemo najbolje doživjeti kada Racio isključi gotovo sve svoje module i postane samo pasivan promatrač, na primjer u snovima, u posebnim stanjima svijesti ili u slučajevima povreda glave koja zahvate njegovo područje, a to je lijeva hemisfera.

Sve svjesne slike koje vidimo te svi osjećaji koje doživimo su isključivo Racijeve interpretacije razmišljanja Emocija i Instinkta koje nisu nužno točne.

Racio je jedini razum koji razumije kronološko vrijeme tako što može prošle događaje te događaje koje predviđa postaviti na vremenski pravac proporcionalno sa dužinom njihovog trajanja. Upravo ta sposobnost mu daje mogućnost planiranja i predviđanja te povezivanja uzroka i posljedica što je temelj logičkog razmišljanja.

Emocio ne može tako precizno i dugoročno planirati pošto vrijeme dijeli u grube kategorije: sada, prije toga,davno prije toga, ubrzo, jednom …  stoga improvizira. Instinkt također nema sposobnost planiranja već traži rješenja u kojima ne vidi opasnost na bazi stečenih iskustava.

Racio razmišlja pretežno linearno i racionalno, ne poznaje takmičarski duh i zavist, već ga motivira korist i pohlepa. Vjeruje samo u ono što je materijalno, opipljivo i konkretno. Voli strukture, analize i pravila. Majstor je organizacije i logistike te uvijek stremi postavljenom cilju. Dobar je u brojkama ili sa riječima, a rijetko oboje. Odličan je diplomat, pregovarač ili trgovac. Djeluje bezosjećajan i proračunat sa nogama čvrsto na zemlji.

Voli točnost i preciznost, a privlače ga stvari koje imaju dugotrajnu(materijalnu) vrijednost. Uvijek je spreman sudjelovati kada vidi svoj interes. Tada može biti vrlo susretljiv i ljubazan pretvarajući se u vjernika ili ateista, u Emocija ili Instinkta, sve po potrebi, ali uvijek ostaje vjeran samom sebi, stoga u svakom trenutku može sve napustiti kada dostigne svoj cilj i/ili izgubi interes.

Kada se ne prihvaća postaje pretjerano pohlepan, sebičan, koristoljubiv, hladnokrvan, bezosjećajan i okrutan.

Kada se prihvaća Racio pokazuje umjerenost i suradnju sa drugim razumima te njihovim vrednotama i interesima.

Svoju vrijednost temelji na posjedovanju materijalnog i/ili (znanstvenog) znanja. Kao što Emocio gradi hijerarhiju na temeljima plemićkih titula tako Racio gradi svoju hijerarhiju na temelju znanstvenih titula odnosa položaja u poslovnom društvu.

Racio se najbolje snalazi u promjenljivim i kritičnim situacijama kada do izražaja dolazi njegova sposobnost predviđanja i hladnokrvnost. Pošto se njegove vrijednosti temelje na materijalnom u trenucima neprihvaćanja stvara okrutno kapitalističko društvo gdje onaj koji zasluži više i zaradi više. Vlada i motivira nagradama i kaznama, a brani se pregovaranjem.

Njegovi jezici ljubavi su: riječi pohvale (slovnički Racio) te darovi koji njemu imaju visoku materijalnu vrijednost (numerički Racio).

Zanimanja koja odgovaraju Raciju su: diplomat, pregovarač, trgovac, burzovni posrednik, bankar, pravnik, knjižničar, ljekarnik, IT stručnjak, učitelj, profesor, ekonomist (financije).

Znanost zahtjeva formalni jezik Racija, njegov zdravi skepticizam i potrebu za materijalnim dokazima. U potrazi za istinom Racio prodire u srž, ali velika otkrića nisu moguća bez cjeline koju čini kreativnost i marljivost Instinkta te inovativnost i predanost istraživačkog Emocija stoga kod uspješnih znanstvenika najčešće paralelno vladaju pored Racija Instinkt i/ili Emocio.

Međutim sve misli koje čujemo su isključivo misli Racija koji ili razmišlja svoje misli ili prevodi odluke Emocija i/ili Instinkta kada je njima podređen. Svaki zdravi čovjek koristi sva tri razuma u skladu sa njihovom hijerarhijom koja kada se jednom uspostavi ostaje do kraja života.

Više o hijerarhiji razuma koja čini naš individualan koncept razmišljanja odnosno REI karakter u sljedećom kolumni …

Do čitanja, Erik 🙂